Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Dr. Shyamsundar Jagtap
Verified

Dr. Shyamsundar Jagtap

BAMS , 9 Years Experience
Rahatani , Pune
Ayurveda, Panchakarma, Infertility Specialist, Garbh Sanskar
1 Answered Questions
Verified
Cashless Payment
Online Followup
Health Package
Online Consultation

Appointment

* Please click on the hospital name to view appoinment timings

Book Appointment
35 B/1, "Shripad Sadan", Datta Nagar, Main Road , Rahatani, Pune, 411017

Mon - Sat (09:30 AM - 01:30 PM, 05:30 PM - 09:30 PM)

Profile
 Treatments
Panchakarma Treatment, Garbh Sanskar Treatment, Basti, Vaman, Virechan, Raktamokshan, Uttarbasti, Janubasti, Kati Basti, Greeva Basti, Spine Basti, Acute Sinusitis, Hair Care, Hair Problem
 Education
			BAMS
Maharashtra Arogya Mandals Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalaya - Maharashtra