Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter


Health Questions

Forum to ask free health questions to our specialists.
Published  

नाकाशी संबंधीत

Female Patient from Pune
#Foreignbodyinnose 

डॉक्टर माझ्या नाकाचे हाड वाढले आहेत व त्यासाठी शस्त्रकर्म गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे,परंतु मला शस्त्रकर्म करायचे नाही,कृपया यावर काही उपाय सुचवावा.

Dr. Pradnya Shirke
Dr. Pradnya Shirke
MS/MD - Ayurveda, Gynaecologist Infertility Specialist, 17 yrs, Pune
Dr. Chhaya Helambe
Dr. Chhaya Helambe
BAMS, Ayurveda Family Physician, 20 yrs, Pune
Dr. Dhanraj Helambe
Dr. Dhanraj Helambe
BAMS, Ayurveda Family Physician, 20 yrs, Pune
Dr. Snehal Deshmukh
Dr. Snehal Deshmukh
BDS, Dentist, 3 yrs, Pune