Health Questions

Forum to ask free health questions to our specialists.
Published  

नाकाशी संबंधीत

Female Patient from Pune
#Foreignbodyinnose 

डॉक्टर माझ्या नाकाचे हाड वाढले आहेत व त्यासाठी शस्त्रकर्म गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे,परंतु मला शस्त्रकर्म करायचे नाही,कृपया यावर काही उपाय सुचवावा.

Dr. Mangesh Khandave
Dr. Mangesh Khandave
DNB, Pediatrician, 17 yrs, Pune
Dr. Rachana Parmar
Dr. Rachana Parmar
MBBS, Gynaecologist Infertility Specialist, 20 yrs, Pune
Dr. Manish Jawale
Dr. Manish Jawale
MD - Homeopathy, Homeopath, 17 yrs, Pune
Dr. Mayur Patil
Dr. Mayur Patil
BHMS, Family Physician General Physician, 5 yrs, Pune
Dr. Urmila Kauthale
Dr. Urmila Kauthale
BAMS, Ayurveda, 7 yrs, Pune
Open in App